My Edu Way

Ճշմարտությունը քո՛նն է, հաղթանակը՝ քո՛նը, ապագան՝ քո՛նը: (Հրանտ Մաթևոսյան)

Սովորողների փաթեթներ


9.2 դասարան

1  Առաքելյան Սոֆի  հանրահաշիվ  երկրաչափություն
2  Արզումանյան Անգելինա   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
3  Բալախչյան Սամվել   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
4  Բարսեղյան Ռոման   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
5  Բերբերյան Եվա   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
6  Գևորգյան Գայանե   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
7  Գիլոյան Հայկ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
8  Դանիելյան Դավիթ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
9  Դավիդյան Անի   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
10  Թադևոսյան Անուշ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
11  Թորոսյան Միլենա   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
12  Իսախանյան Նարեկ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
13  Խաչատրյան Արսեն   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
14  Խուդոյան Գագիկ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
15  Պողոսյան Հասմիկ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
16  Հովհաննիսյան Նանոր   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
17  Ղազարյան Անի   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
18  Ղևոնդյան Նվեր   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
19  Մանասյան Կարինե   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
20  Մինդելի Դիանա   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
21  Մնացականյան Նարեկ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
22  Շահբազյան Մերի   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
23  Պետրոսյան Սևակ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
24  Պողոսյան Սմբատ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
25  Սարգսյան Հովհաննես   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
26  Ստեփանյան Աննա   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
27  Դավիթավյան Աշոտ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
28  Ալախվերդյան Ալինա   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
29

11-րդ դասարան

1  Մեջլումյան Գայանե   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
2  Ստեփանյան Դավիթ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
3  Դանիելյան Տիգրան   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
4  Աբազյան Տիգրան   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
5  Նիկողոսյան Անուշիկ   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
6   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
7   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
8   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
9   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
10   հանրահաշիվ   երկրաչափություն
11
Advertisements